Lưu trữ Danh mục: Chính phủ điện tử

VNPT cung cấp các giải pháp dành cho bộ máy nhà nước, hướng đến đô thị hóa mục tiêu trở thành Smart City trong giai đoạn phát triển công nghiệp 4.0

VNPT iOffice – Hệ thống quản lý văn bản điều hành

Giải pháp VNPT iOffice - Hệ thống quản lý văn bản điều hành giúp xây [...]

VNPT iGate – Phần mềm Một cửa Điện tử

Giải pháp VNPT iGate là hệ thống tin học hóa để giải quyết các thủ [...]

VNPT Portal – Phần mềm Cổng thông tin Điện tử

Phần mềm cổng thông tin điện tử VNPT Portal - Giải pháp cho phép Cơ [...]