Category Archives: Chính phủ điện tử

VNPT cung cấp các giải pháp dành cho bộ máy nhà nước, hướng đến đô thị hóa mục tiêu trở thành Smart City trong giai đoạn phát triển công nghiệp 4.0