BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ KÊ KHAI, NỘP TỜ KHAI BẢO HIỂM, KHAI THUẾ TRỰC TUYẾN, GÓI TÍCH HỢP (VNPT-BHXH; VNPT-TAX) + VNPT-CA

1. Gói sản phẩm dịch vụ kê khai, nộp tờ khai trực tuyến VNPT-BHXH áp dụng cho đăng ký mới và gia hạn

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10

Giá: 220,000 VNĐ

VNPT-VAN 100

Giá: 550,000 VNĐ

VNPT-VAN 1000

Giá: 880,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX

Giá: 1,210,000 VNĐ

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10

Giá: 352,000 VNĐ

VNPT-VAN 100

Giá: 880,000 VNĐ

VNPT-VAN 1000

Giá: 1,408,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX

Giá: 1,936,000 VNĐ

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10

Giá: 418,000 VNĐ

VNPT-VAN 100

Giá: 1,045,000 VNĐ

VNPT-VAN 1000

Giá: 1,672,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX

Giá: 2,299,000 VNĐ

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10

Giá: 528,000 VNĐ

VNPT-VAN 100

Giá: 1,320,000 VNĐ

VNPT-VAN 1000

Giá: 1,936,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX

Giá: 2,585,000 VNĐ

2. Gói sản phẩm tích hợp chữ ký số VNPT-BHXH + VNPT-CA

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
1,320,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
1,870,000 VNĐ

Gia Hạn:
1,320,000
VNĐ

VNPT-VAN 100 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
1,584,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
2,134,000 VNĐ

Gia Hạn:
1,584,000
VNĐ

VNPT-VAN 1000 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
1,897,500 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
2,447,500 VNĐ

Gia Hạn:
1,897,000
VNĐ

VNPT-VAN MAX + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
2,200,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
2,750,000 VNĐ

Gia Hạn:
2,200,000
VNĐ

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
2,156,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
2,706,000 VNĐ

Gia Hạn:
2,156,000VNĐ

VNPT-VAN 100 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
2,695,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
3,245,000 VNĐ

Gia Hạn:
2,695,100 VNĐ

VNPT-VAN 1000 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
3,157,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
3,707,000 VNĐ

Gia Hạn:
3,157,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
3,658,600 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
4,208,600 VNĐ

Gia Hạn:
3,658,600 VNĐ

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
2,530,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
3,080,000 VNĐ

Gia Hạn:
2,530,000VNĐ

VNPT-VAN 100 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
3,020,600 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
3,570,600 VNĐ

Gia Hạn:
3,020,600 VNĐ

VNPT-VAN 1000 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
3,608,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
4,158,000 VNĐ

Gia Hạn:
3,608,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
4,202,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
4,752,000 VNĐ

Gia Hạn:
4,202,000 VNĐ

3. Gói sản phẩm Tích Hợp VNPT-TAX (Khai Thuế)

Giá đã bao gồm 10% VAT

Tên Dịch Vụ Gói Cước:

Thời Hạn:

Giá Dịch Vụ:

Giá Token:

Đăng Ký Mới:

Gia Hạn:

VNPT-CA & VNPT-TAX
1 Năm

12 Tháng

1,273,000VNĐ

550,000 VNĐ

1,823,000 VNĐ
1,568,400 VNĐ

1,273,000  VNĐ
1,018,400 VNĐ

VNPT-CA & VNPT-TAX
2 Năm

24 Tháng

2,190,000 VNĐ

550,000 VNĐ

2,302,000 VNĐ
2,740,000 VNĐ

2,191,000 VNĐ
1,752,800 VNĐ

VNPT-CA & VNPT-TAX
3 Năm

36 Tháng

3,112,000 VNĐ

Miễn Phí

3,112,000 VNĐ
2,489,600 VNĐ

2,912,0000 VNĐ
2,329,600 VNĐ

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ KÊ KHAI, NỘP TỜ KHAI BẢO HIỂM, KHAI THUẾ TRỰC TUYẾN, GÓI TÍCH HỢP (VNPT-BHXH; VNPT-TAX) + VNPT-CA

1. Gói sản phẩm dịch vụ kê khai, nộp tờ khai trực tuyến VNPT-BHXH áp dụng cho đăng ký mới và gia hạn

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10

Giá: 220,000 VNĐ

VNPT-VAN 100

Giá: 550,000 VNĐ

VNPT-VAN 1000

Giá: 880,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX

Giá: 1,210,000 VNĐ

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10

Giá: 352,000 VNĐ

VNPT-VAN 100

Giá: 880,000 VNĐ

VNPT-VAN 1000

Giá: 1,408,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX

Giá: 1,936,000 VNĐ

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10

Giá: 418,000 VNĐ

VNPT-VAN 100

Giá: 1,045,000 VNĐ

VNPT-VAN 1000

Giá: 1,672,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX

Giá: 2,299,000 VNĐ

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10

Giá: 528,000 VNĐ

VNPT-VAN 100

Giá: 1,320,000 VNĐ

VNPT-VAN 1000

Giá: 1,936,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX

Giá: 2,585,000 VNĐ

2. Gói sản phẩm tích hợp chữ ký số VNPT-BHXH + VNPT-CA

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
1,320,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
1,870,000 VNĐ

Gia Hạn:
1,320,000
VNĐ

VNPT-VAN 100 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
1,584,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
2,134,000 VNĐ

Gia Hạn:
1,584,000
VNĐ

VNPT-VAN 1000 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
1,897,500 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
2,447,500 VNĐ

Gia Hạn:
1,897,000
VNĐ

VNPT-VAN MAX + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
2,200,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
2,750,000 VNĐ

Gia Hạn:
2,200,000
VNĐ

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
2,156,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
2,706,000 VNĐ

Gia Hạn:
2,156,000VNĐ

VNPT-VAN 100 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
2,695,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
3,245,000 VNĐ

Gia Hạn:
2,695,100 VNĐ

VNPT-VAN 1000 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
3,157,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
3,707,000 VNĐ

Gia Hạn:
3,157,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
3,658,600 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
4,208,600 VNĐ

Gia Hạn:
3,658,600 VNĐ

Giá đã bao gồm 10% VAT

VNPT-VAN 10 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
2,530,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
3,080,000 VNĐ

Gia Hạn:
2,530,000VNĐ

VNPT-VAN 100 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
3,020,600 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
3,570,600 VNĐ

Gia Hạn:
3,020,600 VNĐ

VNPT-VAN 1000 + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
3,608,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
4,158,000 VNĐ

Gia Hạn:
3,608,000 VNĐ

VNPT-VAN MAX + VNPT-CA

Giá Gói Cước:
4,202,000 VNĐ

Giá Token:
550,000 VNĐ

Đăng Ký Mới:
4,752,000 VNĐ

Gia Hạn:
4,202,000 VNĐ

3. Gói sản phẩm Tích Hợp VNPT-TAX (Khai Thuế)

Giá đã bao gồm 10% VAT

Tên Dịch Vụ Gói Cước:

Thời Hạn:

Giá Dịch Vụ:

Giá Token:

Đăng Ký Mới:

Gia Hạn:

VNPT-CA & VNPT-TAX
1 Năm

12 Tháng

1,273,000VNĐ

550,000 VNĐ

1,823,000 VNĐ
1,568,400 VNĐ

1,273,000  VNĐ
1,018,400 VNĐ

VNPT-CA & VNPT-TAX
2 Năm

24 Tháng

2,190,000 VNĐ

550,000 VNĐ

2,302,000 VNĐ
2,740,000 VNĐ

2,191,000 VNĐ
1,752,800 VNĐ

VNPT-CA & VNPT-TAX
3 Năm

36 Tháng

3,112,000 VNĐ

Miễn Phí

3,112,000 VNĐ
2,489,600 VNĐ

2,912,0000 VNĐ
2,329,600 VNĐ

Liên hệ ngay thông tin bên dưới để tư vấn và mua ngay

  Thông tin liên hệ chi tiết

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chữ ký số, hãy liên hệ ngay với VNPT, chúng tôi sắn sàng hỗ trợ giải đáp và tư vấn miễn phí mọi vấn đề của bạn trong giờ hành chính qua các kênh liên hệ sau:

                        

  Zalo Official             Fanpage


   PHÒNG BÁN HÀNG ONLINE TTKD VNPT TPH
  CM

   Địa chỉ: 121 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

   Hottline: 0886.116.116 - (028) 38.686.686

                               

  Zalo Official                  Fanpage