Gói cước tích hợp SME Basic 1 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT
Gói cước tích hợp SME Basic 2 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT
Gói cước tích hợp SME + dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT
Gói cước tích hợp SME Smart 1 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT
Gói cước tích hợp SME Smart 2 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT
Gói cước tích hợp SME NEW dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của VNPT