DIGI129

129.000

  • Data: 2GB/ngày
  • Thoại nội mạng: 1.000 phút/tháng
  • Thoại ngoài mạng: 50 phút/tháng
  • Truyền hình MyTV gói Nâng Cao 169 kênh SD & HD sử dụng Smart-phone.
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày

(Ngừng đăng ký mới từ 15/06/2023)