UD1_SMEs

1.273.000

Gói cước ưu đãi hỗ trợ Doanh nghiệp trong giai đoạn phòng chống dịch Covid19.

Gói cước bao gồm các dịch vụ cơ bản cho doanh nghiệp

VNPT CA – OID Standard 18 tháng
VNPT BHXH – VAN10 18 tháng
VNPT Invoice – HD 500