Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp cung cấp 11 Module liên quan đến quản trị Doanh nghiệp:

 • Nhân sự tiền lương
 • Kho
 • Khách hàng
 • Sản xuất
 • Tiến độ dự án
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Bán lẻ
 • BSC/KPI
 • Cổng thông tin
 • Đại hội cổ đông

Lợi ích dịch vụ:

Cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể trên nền điện toán đám mây
Đối tượng sử dụng:

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ